Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از كل دارايي هاي صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از كل دارايي هاي صندوق
٢ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارایی‌های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده‌اند
٣ - ١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارایی‌های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده‌اند
٢ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق های سرمایه گذاری " که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداکثر ١٠% از کل دارایی‌های صندوق
١ - ٢ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥%از کل دارایی‌های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥%از کل دارایی‌های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق-های سرمایه¬گذاری " منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه-گذاری "صندوق¬های سرمایه گذاری " منتشره ناشر
٥ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق¬های سرمایه گذاری" حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان